Nederlands Engels Spaans Duits

Huishoudelijk regelement

Parkregels Seru Coral

SCCB Parkregels (versie 170506)
Deel 1: Regels voor Eigenaren, Gebruikers en Introducés
1) Werkingssfeer en Begripsbepalingen Deze Parkregels bevatten regels voor de Eigenaars en Gebruikers van het Seru Coral Resort. De parkregels zijn bedoeld om de leefomgeving prettig te maken en te houden.
2) De Parkregels gelden voor alle Eigenaren, Gebruikers en Introducés. In de Parkregels wordt verstaan onder:
3) a) Het Park: het Seru Coral Resort, gelegen aan de Kaya Progreso 10 (v/h Koraal Partier 10) te Curacao;
4) b) Eigenaar: de eigenaar van een onroerende zaak op het park, dan wel degene die het vruchtgebruik heeft;
5) c) Gebruiker: degene die als huurder of anderszins het gebruik heeft van een onroerende zaak op het park;
6) d) Parkmanager: de persoon die belast is met het beheer, het onderhoud en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in het park;
7) e) Introducé: degene die op uitnodiging van een Eigenaar of Gebruiker op het park aanwezig is; f) Stichting: de Stichting Club Coral Beheer is de eigenaar van de voorzieningen voor gemeenschappelijk gebruik op het park.
8) 2) Aansprakelijkheid De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid zijn binnen het Park van toepassing.
9) De Eigenaar dan wel Gebruiker dient erop toe te zien en is er derhalve verantwoordelijk voor dat de gedragingen van zijn/haar medegebruikers van de onroerende zaak op het park en zijn/haar Introducé(s) niet strijdig zijn met de Parkregels. versie: 170506
10) 1. Bij overtreding van één of meer van deze Parkregels is de overtreder, na aanmaning door het Bestuur van de Stichting, verplicht de overtreding onmiddellijk op te heffen. Weigert de overtreder dit of is hij daarin nalatig dan verbeurt hij van rechtswege ten behoeve van de Stichting een boete van ANG 100,- per dag of gedeelte van een dag.
11) 3) Introducés Introducés van Eigenaren en Gebruikers mogen op het Park worden toegelaten, maar kunnen alleen in gezelschap van de Eigenaar dan wel Gebruiker gebruik maken van het zwembad. Het maximaal aantal toe te laten Introducés bij het zwembad bedraagt vijf per wooneenheid.
12) 4) Zwembad a) De tekst op de informatieborden bij het zwembad maakt integraal onderdeel uit van het Parkregels; b) Zwemmen is alleen toegestaan tussen zonsopgang en 22:00 uur; c) Omdat er geen toezicht c.q. badmeester bij het zwembad aanwezig is, is zwemmen voor eigen risico; d) Het water in duiken vanaf de rand van het bad is, gelet op de geringe diepte, levensgevaarlijk en derhalve verboden; e) In en rond het zwembad is het dragen van gepaste zwemkleding verplicht; f) Eigenaren dan wel Gebruikers en hun Introducés mogen het zwembad niet op zodanige wijze gebruiken dat overlast voor anderen ontstaat; g) Douchen vóór dat men het water ingaat is verplicht. Het is echter niet toegestaan gebruik te maken van shampoo en zeep; h) Alleen als u bij het zwembad aanwezig bent, kunt u gebruik maken van de daar aanwezige stoelen en ligbedden. Deze te reserveren door er b.v. een handdoek of andere persoonlijke eigendommen op te leggen, is niet toegestaan; i) Het is niet toegestaan om in het water van het zwembad etenswaren of drank te nuttigen; j) Kinderen onder de twaalf mogen zich alleen onder begeleiding van een ouder iemand bij het zwembad ophouden. Kinderen die niet zindelijk zijn, mogen alleen dan het water in, wanneer er dusdanige voorzorgen genomen zijn die voorkomen dat urine en/of ontlasting in het zwemwater terecht kunnen komen; versie: 170506 2. k) Het gebruik van glaswerk (flessen, glazen etc.) is ten strengste verboden in en rondom het zwembad; l) Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken bij het zwembad gedeponeerd te worden. Deze afvalbakken zijn echter niet bestemd voor huishoudelijk afval vanuit de woningen; m) Tafels, stoelen en ligbedden dienen na gebruik weer op hun plaats teruggezet te worden. n) BBQ‘en bij het zwembad is niet toegestaan.
13) 5) Huisdieren a) Het Park is verboden terrein voor honden en katten; b) Het is niet toegestaan zwerfdieren of duiven te voederen; c) Het strooien van gif is verboden.
14) 6) Geluidshinder en andere overlast Het is niet toegestaan luidruchtige, schadelijke of anderszins hinderlijke activiteiten te ontplooien, die tot ergernis van, of tot overlast voor de bewoners kunnen leiden.
15) 7) Afval Huishoudelijk afval dient in de daarvoor bestemde vuilperscontainer bij de ingang van het Park te worden gedeponeerd. Grofvuil (meubilair, bierkratten, airco’s, audioapparatuur, TVtoestellen, witgoed etc.) wordt periodiek door de vuilophaaldienst opgehaald. De juiste data staan vermeld op het publicatiebord op de parkeerplaats. Het kan de avond ervoor buiten de poort aan de kant van de portiersloge neergezet worden. Het plaatsen van afval vóór, naast of achter de container is niet toegestaan.
16) 8) Verkeersregels Op het Park hebben voetgangers voorrang op gemotoriseerd verkeer. Voertuigen mogen zich niet buiten de geasfalteerde wegen begeven. De maximumsnelheid op het Park bedraagt: 15 km/uur. versie: 1700506 3.
17) 9) Parkeren Voertuigen mogen uitsluitend geparkeerd worden in de daarvoor door middel van belijning aangegeven vakken. Uitsluitend voertuigen die voldoen aan de eisen om op de openbare weg te mogen rijden mogen gebruik maken van deze vakken. De vakken zijn derhalve niet bestemd voor de stalling van andere zaken. De Parkmanager is bevoegd het aantal te gebruiken parkeerplaatsen per woning te maximeren. Lang parkeren bij afwezigheid van de eigenaar van het voertuig is slechts voorbehouden aan Eigenaren. De Eigenaar dient bij lang parkeren het bestuur van de Stichting te informeren en het betreffende kenteken door te geven, zodat in geval van een calamiteit de Eigenaar geïnformeerd kan worden. Het voertuig mag niet pal voor de ingang van de woning van een andere Eigenaar geparkeerd staan.
18) 10) Reclame Het Park is bestemd voor woondoeleinden. Bedrijfsmatige activiteiten vanuit de woningen mogen dit karakter niet aantasten en het is niet toegestaan om hiervoor reclame op het Park te maken buiten de woning.
19) 11) Park-installaties Het is op straffe van een aan de Stichting te betalen boete van ANG 100,- per overtreding verboden om eigenmachtig een (gedeelte van een) installatie van de Stichting dan wel het Park te bedienen en/of te wijzigen, nog afgezien van de aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane schade. Hieronder begrepen elektrische schakelaars van pompinstallaties, kranen en andere onderdelen van het dripsysteem, illegale aftakkingen van de algemene verlichting ed.
20) 12) Veiligheid Bij het binnenkomen in, en weggaan uit, het Park dient men zich ervan te vergewissen dat de poort gesloten is voordat men verder gaat. Introducés van Eigenaren en Gebruikers mogen uitsluitend door hen binnen de poort worden gelaten. Geadviseerd wordt bij het verlaten van de woning, ook al is het maar voor even, de woning af te sluiten. Indien u iets verdachts opmerkt, neem dan contact op met de parkmanager en/of de beveiligingsmedewerker. versie: 170506 4.
21) 13) Slotbepaling In alle gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting. Deel 2: Aanvullende regels voor Eigenaren
22) 1. De Eigenaar dient de Gebruiker van zijn/haar onroerende zaak te laten verklaren, door middel van een huurovereenkomst of gebruikersverklaring, dat de Gebruiker gebonden is aan het gestelde in deze Parkregels.
23) 2. Op het verzoek van de Stichting Club Coral Beheer is de Eigenaar gehouden om de naam-, adres-, en woonplaatsgegevens te overleggen van een Gebruiker die schade veroorzaakt heeft aan eigendommen van voornoemde Stichting.
24) 3. De Eigenaren dienen de Stichting Club Coral Beheer te informeren wie bij afwezigheid van de Eigenaar, in het geval van een calamiteit, aangesproken kan worden.
25)
versie: 170506 5.