Nederlands Engels Spaans Duits

Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SERU CORAL
1) Bindend verklaren van dit reglement :
Eigenaren en Bewoners in het Resort worden geacht bekend te zijn met de inhoud van dit Huishoudelijk Reglement.
a) Onder bewoners worden verstaan degenen die werkelijk (al dan niet tijdelijk) woonachtig zijn in het Seru Coral Resort, derhalve ook huurders.
b) Onder eigenaar (eigenaren) wordt (worden) verstaan degene die één of meerdere wooneenheden in het Seru Coral Resort in eigendom heeft (hebben), of het vruchtgebruik daarvan.
2) Aansprakelijkheid :
Binnen het Resort geldt de aansprakelijkheid zoals wettelijk geregeld. De eigenaren en bewoners zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de goederen van henzelf, gezinsleden, hun kinderen, gasten e.a. en kunnen derhalve aangesproken worden op eventueel opgetreden schade.
3) Verhuur :
In geval van verhuur is dit huishoudelijk reglement evenzeer van toepassing op de verhouding huurder-verhuurder en wordt de huurder geacht zich aan onderhavig reglement te houden.
4) Gasten :
Gasten van eigenaren en bewoners mogen op het Resort worden toegelaten, maar kunnen alleen in gezelschap van de eigenaar c.q. bewoner van het Resort gebruik maken van het zwembad. Het maximaal aantal toe te laten gasten bij en rondom het zwembad bedraagt 5 personen.
Indien er meer dan 5 gasten van een eigenaar c.q. bewoner gebruik willen maken van het zwembad, dient dit vooraf overlegd te worden met de beheerder van de Stichting.
Indien eigenaren een feest of andere partij willen houden die niet onder de bovenstaande regel valt moet de eigenaar een aanvraag indienen bij de parkmanager en/of bestuur. De eigenaar zal dan schriftelijk toestemming verleend worden met alle voorwaarden waaronder dit kan plaats vinden.
5) Zwembad :
Zwemmen is alleen toegestaan tussen 07.00 en 22. 00 uur.
Er is geen toezicht, c.q. badmeester bij het zwembad. Zwemmen is derhalve voor eigen risico
Kinderen onder de twaalf dienen onder begeleiding bij het zwembad te zijn.
Kinderen die niet zindelijk zijn mogen alleen in het water wanneer ze beschermde zwemkleding dragen.
Douchen voor dat men in het zwembad gaat is verplicht.
In het zwembad en rondom het zwembad dient men gepaste zwemkleding te dragen.
 
Het gebruik van glaswerk ( flessen, glazen etc. ) is ten strengste verboden in en bij het zwembad.
Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken bij het zwembad gedeponeerd worden.
Deze afvalbakken zijn niet bestemd voor huishoudelijk afval.
Tafels, stoelen en bedden dienen na gebruik weer teruggezet te worden.
Het houden van feestjes en/of BBQ’s in de omgeving van het zwembad is zonder goedkeuring van de beheerder niet toegestaan.
6) Huisdieren :
Huisdieren zoals siervogels -siervissen -marmotten etc. zijn toegestaan in het Resort.
Honden en katten zijn niet toegestaan. De huidige situatie d.d. 08-05-2010, max. 1 hond en/of 1 kat is wordt gerespecteerd.
Honden mogen nimmer los in het Resort lopen en dienen buiten het park te worden uitgelaten. Mocht een hond onverhoopt zijn behoefte binnen het Resort doen, dan is de eigenaar verplicht dit zelf op te ruimen op straffe van verwijdering uit het Resort van de hond. Poezen dienen een belletje te hebben, zodat vogels etc. in het Resort tijdig gewaarschuwd worden. Poezen zonder belletje, worden geacht dakloos te zijn en worden naar het asiel vervoerd.
Honden mogen nimmer alleen achter gelaten worden indien dit tot overlast leidt van de omwonenden (blaffen).
Schade aan het interieur en/of Resort is volledig voor rekening van de huurder/bewoner en/of eigenaar van de hond.
Het is niet toegestaan zwerfdieren of duiven te voederen.
7) Geluidshinder en andere overlast :
Het is niet toegestaan luidruchtige, schadelijke of anderszins hinderlijke activiteiten te (doen) plaatsvinden of toe te staan, die tot ergernis van, of tot overlast voor, de bewoners kunnen leiden.
Het gebruik van een BBQ is toegestaan zolang dit niet brandgevaarlijk is en tot hinderlijke overlast voor andere bewoners leidt.
8) Huishoudelijk afval.
Het is niet toegestaan de huisvuilcontainer op de galerij te plaatsen i.v.m. ratten, kakkerlakken etc. Het huisvuil dient in de daarvoor bestemde vuilperscontainer van Selikor te worden gedeponeerd. Deze container bevindt zich bij de ingang van het resort.
9) Verkeersregels :
Binnen het Resort hebben voetgangers voorrang op gemotoriseerd verkeer. Voertuigen mogen zich niet buiten de geasfalteerde wegen begeven. Max. snelheid binnen het Resort : 15 km/uur.
10) Parkeren :
Voertuigen mogen uitsluitend geparkeerd worden in de daarvoor middels belijning aangegeven vakken. Uitsluitend voertuigen die voldoen aan de eisen om op de openbare weg te mogen rijden mogen gebruik maken van deze vakken. De vakken zijn derhalve niet bestemd voor de stalling van andere zaken dan voertuigen of voertuigen die technisch of qua verzekering of wegenbelasting niet kunnen of op de openbare
weg mogen rijden. De beheerder is bevoegd het aantal te gebruiken parkeerplaatsen per woning te maximeren.
11) Reclame :
Het resort is bestemd voor woondoeleinden. Bedrijfsmatige activiteiten vanuit de woningen mogen dit karakter niet aantasten en het is verboden om hiervoor reclame op het resort te maken buiten de woning.
12) Resort installaties :
Het is op straffe van een aan de SCCB te betalen boete van ang 100,-- per overtreding verboden om eigenmachtig een (gedeelte van een) installatie van de SCCB/het Resort te bedienen en/of te wijzigen, nog afgezien van de aanspakelijkheid voor de daardoor ontstane schade.
Hieronder begrepen electrische schakelaars van pompinstallaties, kranen en andere onderdelen van het dripsysteem, illegale aftakkingen van de algemene verlichting ed.
13) Wasgoed:
Wasgoed mag alleen BINNEN het balkon van de woning worden opgehangen en de daarvoor bestemde waslijnen aan de achterzijde van de appartementen.
14) Poort:
Bij het binnenkomen in, en weggaan uit, het Resort dient men zich ervan te gewissen dat de poort geheel gesloten is voordat men verder rijdt ( veiligheid ).
Gasten van eigenaren en bewoners mogen uitsluitend door hen binnen de poort worden gelaten.
15) Veiligheid:
Bij het verlaten van de woning ( al is het maar voor even ) dient men de woning af te sluiten.
Indien u iets verdachts opmerkt, neem dan contact op met de beheerder en/of beveiliging.
Tussen 22.00 uur en 06.00 uur is er een beveiligingsbeambte aan de poort aanwezig.
16) Informatiebord:
Op de grote parkeerplaats is een informatiebord geplaatst. Hierin vindt u informatie over de tijden van de bezorging van de post.
De plattegrond van het Resort.
Het telefoonnummer waarop de beheerder, in geval van nood, bereikbaar is en het telefoonnummer van de beveiliging.
17) Slotbepaling :
In alle gevallen waarin dit huisregelement niet voorziet, beslist de door de Stichting benoemde beheerder.